Välj språk - Svenska Choose language - English

Expoförbundets etiska regler

På årsmötet den 9 juni 2011 fastslogs etiska reglerna för förbundet enligt nedan:

1. Medlemmen ska utgående från Sveriges Expoförbunds stadgar och etiska regler främja respekten för sitt yrkesområde.

2. Medlemmen ska tillvarata sin uppdragsgivares intressen samt iaktta god yrkessed på sätt denna uttrycks genom dessa etiska regler.

3. Medlemmen ska undvika medverkan i sammanhang som kan rubba förtroendet för yrkesrollen. Föreligger egna intressen eller engagemang som, för företagaren, kan inverka på ställningen som oberoende sakkunnig eller, för den anställde, kan inverka på anställningsförhållandet, ska medlemmen underrätta sin uppdragsgivare härom.

4. Medlemmen ska vid åtagande av uppdrag komma överens med sin uppdragsgivare om principer för genomförande och ersättning. Det är medlemmens ansvar att tydliga avtalsförhållanden finns vid uppdrag preciserade i samråd med uppdragsgivaren.

5. Medlemmen ska vid åtagande av uppdrag verka för att erhålla en ersättning som är relevant med avseende på åtagandets art och omfattning samt värdet av utfört arbete.

6. Medlemmen ska vid åtagande av uppdrag genomföra detta med för uppgiften rätt kompetens och erforderliga resurser.

7. Medlemmen ska iaktta sekretess beträffande interna uppgifter som denne får kunskap om i samband med uppdrag eller anställning.

8. Medlemmen ska märka sitt arbetsresultat med uppgift om upphovsman och i övrigt aktivt hävda och bevaka sin upphovsrätt.

9. Medlemmen ska respektera kollegas upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Medlemmen som erbjuds att fullfölja, utveckla eller förändra annan medlems verk ska före åtagande personligen underrätta denne härom.

10. Medlemmen som bearbetat annans verk ska namnge ursprunglig upphovsman när handlingar som beskriver verket presenteras.

11. Medlemmen skall vara lojal mot sina arbetskamrater, bidra till att främja ett öppet och kreativt klimat på arbetsplatsen och i övrigt vinnlägga sig om ett demokratiskt förhållningssätt.

12. Medlemmens kritik av kollegas arbete ska vara saklig och väl underbyggd. Medlemmen ska inte misskreditera annan medlem eller arbete genom orättfärdig offentlig kritik.

13. Medlemmen ska i sin yrkesutövning i annat land följa de ytterligare nationella yrkesregler som där gäller.

Påföljder och tillkännagivanden vid åsidosättande av Sveriges Expoförbunds etiska regler

Vid överträdelser av Sveriges Expoförbunds etiska regler kan följande påföljder beslutas av styrelsen. De är av tre grader, allt efter allvaret i eller skadan av överträdelsen:

1. ERINRAN
Åsidosättande av Sveriges Expoförbunds etiska regler, varvid verkan är begränsad till det enskilda fallet. Erinran utdelas av styrelsen och delges skriftligen de berörda. 

2. VARNING
Otvetydigt åsidosättande eller upprepade åsidosättanden av Sveriges Expoförbunds etiska regler, eller om överträdelsen har skadat förbundet. Varning utdelas av styrelsen och delges skriftligen de berörda. 

3. UTESLUTNING
Grovt åsidosättande eller oefterrättliga åsidosättanden av Sveriges Expoförbunds etiska regler. Uteslutning beslutas av styrelsen och delges skriftligen de berörda.